Política de privacitat

1) Avis i informació legal

Aquest Avís legal regula l’ús del servei del lloc web www.ceeuropa.cat propietat del CLUB ESPORTIU EUROPA amb domicili social Secretari Coloma, 140, 08024 Barcelona amb NIF G-08669227 i el posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del web (d’ara endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privadesa des del moment mateix que l’usuari accedeix al web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquest text cada vegada que es proposi consultar el web, ja que el contingut del web pot sofrir modificacions.

2) Objecte

El present web, propietat del CLUB ESPORTIU EUROPA, ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer les notícies, informacions, serveis, circulars i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet. L’accés i/o ús del web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats. En aquest sentit, el CLUB ESPORTIU EUROPA es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les disposicions d’accés i ús i, en general, dels elements que integrin el disseny i configuració del seu web.

3) Condicions d’accés al web

3.1 Caràcter de la utilització del web

El web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre el CLUB ESPORTIU EUROPA i els seus socis, aficionats, clients, clubs rivals o interessats a través d’Internet, no obstant això, a través del lloc web del CLUB ESPORTIU EUROPA no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

3.2 Informació veraç

L’usuari disposa de diverses direccions de correu electrònic per comunicar-se amb el CLUB ESPORTIU EUROPA. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions que realitzi mitjançant aquest canal.

4) Ús del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d’11 de juliol, i amb qualsevol altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que el CLUB ESPORTIU EUROPA posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme amb aquestes condicions generals. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari). Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el CLUB ESPORTIU EUROPA pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del lloc web i d’aquesta política de privadesa. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de text, de so i/o imatge, fotografies del web.

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen al lloc web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5) Continguts del lloc web

Els continguts del web són posats a la disposició de l’usuari per part del CLUB ESPORTIU EUROPA com a informació pròpia o si escau, de tercers. D’aquesta manera el CLUB ESPORTIU EUROPA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al lloc web siguin exactes i estiguin actualitzats. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privadesa, les i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic. L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o *descompilació.

6) Links

El web www.ceeuropa.cat podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet. El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre el web i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7) Protecció de Dades

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, el CLUB ESPORTIU EUROPA informa a l’usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d’exercitar, d’acord amb l’establert en aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit al CLUB ESPORTIU EUROPA amb domicili a Secretari Coloma, 140, 08024 Barcelona aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat. El CLUB ESPORTIU EUROPA pot rebre a través de correu electrònic dades personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si escau l’empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i de destruir-los, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L’usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu currículum vitae, atorga el seu consentiment al CLUB ESPORTIU EUROPA per rebre comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l’empresa. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

8) Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del CLUB ESPORTIU EUROPA o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al lloc Web atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius. Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual del CLUB ESPORTIU EUROPA o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquesta política de privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre el present web.

9) Publicitat

Al lloc web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. El CLUB ESPORTIU EUROPA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

10) Responsabilitat

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el CLUB ESPORTIU EUROPA pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privadesa, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

10.1 Responsabilitat en l’Accés al Portal

El CLUB ESPORTIU EUROPA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

10.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés al web no implica l’obligació per part del CLUB ESPORTIU EUROPA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. El CLUB ESPORTIU EUROPA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al web.

10.3 Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d’accés al lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, el CLUB ESPORTIU EUROPA no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

11) Legislació aplicable

La present política de privadesa es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, l’usuari i el CLUB ESPORTIU EUROPA acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre. A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de Julio de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.