Condicions generals

CONDICIONS GENERALS

RESPONSABLE DEL LLOC WEB

Titular: CLUB ESPORTIU EUROPA (en endavant CLUB ESPORTIU EUROPA)
Direcció Social: c/ Pau Alsina, 140, 08024, Barcelona, (Barcelona)
CIF: G08669277
Dades Registrals: Barcelona, Tom 00406, Foli 1, Full 1, Inscripció 1
Telèfon: 932102551
Lloc Web: https://botiga.ceeuropa.cat
E-Mail: administracio@ceeuropa.cat
Dades Registrals: Inscrit al Registre General d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el nº 00406

1.- GENERAL

Les presents condicions regulen i són aplicables a totes les vendes realitzades per CLUB ESPORTIU EUROPA, des de la seva pàgina web accessible a través de la URL https://www. botiga. ceeuropa.cat

La realització de qualsevol comanda suposa que vostè ha llegit i acceptat les seves condicions de venda. Si ho desitja pot imprimir una còpia del present document, a fi de facilitar futures referències, així com el seu coneixement.

Aquestes Condicions Generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Lloc Web, sense perjudici que CLUB ESPORTIU EUROPA es reserva el dret a modificar, sense previ avís, tant les Condicions Generals, en el seu cas les Particulars, així com qualsevol dels textos legals que es trobin  exposats al Lloc Web. En tot cas, l’accés al Lloc Web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l’acceptació dels mateixos per part de l’usuari.

ACCÉS I REGISTRE AL LLOC WEB

L’accés i consulta del catàleg dels productes i/o serveis publicats al Lloc Web https://www.botiga.ceeuropa.cat té caràcter lliure i gratuït, no sent necessari el registre dels usuaris.

De la mateixa manera, per poder iniciar el procés de contractació dels productes i/o serveis exposats al Lloc Web, és essencial que els usuaris es registrin com a usuari, seguint les indicacions disposades a continuació.

REQUISITS DE REGISTRE COM A USUARI

És requisit imprescindible per poder registrar-se com a usuari ser major de 18 anys i proporcionar a través del formulari disposat per CLUB ESPORTIU EUROPA a través del Lloc Web, totes les dades requerides i identificades com a obligatòries. L’usuari registrat assumeix que el seu compte d’usuari és personal i intransferible, podent registrar-se en el Lloc Web tant persones físiques com persones jurídiques.

Tot usuari registrat disposaran d’ una contrasenya d’ accés, que serà en tot cas, personal, intransferible. L’usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint per a això el procediment disposat en el Lloc Web. En cap cas CLUB ESPORTIU EUROPA coneixerà aquesta contrasenya, que romandrà en els sistemes de CLUB ESPORTIU EUROPA xifrada.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata a CLUB ESPORTIU EUROPA qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, el prestador quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

BAIXA COM A USUARI REGISTRAT

La relació jurídica deriva del registre com a Client del Lloc Web té una durada indefinida. Qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre la present relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en tal sentit, sense perjudici de les obligacions derivades de la formalització de comandes amb anterioritat a la terminació de la relació. El Client podrà exercitar unilateralment el dret d’ acabament mitjançant el procés de cancel·lació de comptes.

En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l’usuari podrà sol·licitar un nou registre, quedant fora de la facultat del prestador de no admetre aquest registre en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que es trobi per resoldre o que hagi finat amb reconeixement de culpa o negligència de l’usuari i/o perjudici al prestador,  als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

PROCÉS DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA DE PRODUCTES

PRODUCTES I SERVEIS

Els productos i serveis oferts, i les característiques dels mateixos, així com el seu pitjor apareixen en pantalla.

CLUB ESPORTIU EUROPA es reserva el dret de decidir, en qualsevol moment, els productes i/o serveis que s’ofereixin en https://www.botiga.ceeuropa.catCLUB ESPORTIU EUROPA pot en qualsevol moment afegir productes i/o serveis als oferts.  Així mateix, CLUB ESPORTIU EUROPA podrà retirar o deixar d’oferir, sense previ avís, qualsevol dels productes i/o serveis oferts en https://www.botiga.ceeuropa.cat.

Una vegada en el Lloc Web https://www.botiga.ceeuropa.cat, i per a accedir a contractar dels productes i/o serveis, l’usuari haurà de seguir les instruccions indicades en el procés de compra, el qual suposa la lectura i acceptació de les condicions generals de compra, i particularitats descrites en https://www.botiga.ceeuropa.cat.

INFORMACIÓ I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Tota la informació relativa als productes i/o serveis oferts per CLUB ESPORTIU EUROPA per al seu Canal Online, seran publicats a través del Lloc Web, indicant-se la següent informació respecte a cadascun d’ells: Imatge/es del producte, nom, preu (IVA incl.), breu descripció, talles, informació addicional, ressenyes.

CLUB ESPORTIU EUROPA podrà, en qualsevol moment,  afegeixi nous productes i/o serveis als inclosos en el Lloc Web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous Productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment.

PRODUCTES

CLUB ESPORTIU EUROPA pretén garantir la disposició de tots els productes i/o serveis que publicita en https://www.botiga.ceeuropa.cat. No obstant això, en el cas que qualsevol producte no estigués disponible, o si s’hagués esgotat, s’informarà el client de la següent forma: en el moment de la compra, hi ha control d’estoc automatitzat, en cas de fallar se li enviaria un correu

De no estar el producte i/o servei disponible, i avisant l’usuari,  CLUB ESPORTIU EUROPA podrà subministrar a l’usuari d’un producte i/o servei similar en característiques sense augment del preu, cas en el qual, l’usuari podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el dret al desistiment i resolució del contracte.

En cas d’ indisponiblitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució per l’ usuari, el reemborsament prèviament abonat, s’ efectuarà pel mateix mètode de pagament

SERVEIS

Per a la prestació del servei, CLUB ESPORTIU EUROPA, donarà accés a l’ usuari de la següent forma: per mail.

FASÉS DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA.

Un cop seleccionat per part de l’usuari els productes i/o serveis oferts per part de CLUB ESPORTIU EUROPA, l’usuari haurà de seguir les fases del procés de contractació indicades a continuació:

 1. Validació de Cistella de la Compra: l’ Usuari, una vegada finalitzi la selecció dels productes que desitja contractar, haurà de validar la seva cistella de la compra, en la qual se li mostraran els productes seleccionats, el nombre d’ unitats, el preu dels mateixos, descompte si n’ hi hagués i les despeses d’ enviament.
 2. Facilitar Dades de Facturació i Enviament: l’ Usuari, una vegada validi la seva cistella de la compra, haurà de facilitar a CLUB ESPORTIU EUROPA, les dades de facturació i d’ enviament dels productes, havent d’ acceptar expressament, mitjançant la marcació de la corresponent casella, de les presents Condicions de Contractació. En cas de no marcar la casella d’acceptació, el Lloc Web no li permetrà seguir endavant amb el procés de contractació.
 3. Seleccionar el Mètode de Pagament: l’ Usuari, una vegada faciliti les dades de facturació i si s’ escau, d’ enviament, haurà de seleccionar el mètode de pagament. Actualment, CLUB ESPORTIU EUROPA valida el següent mètode de pagament: Stripe.
 4. Pagament de la quantitat econòmica total: l’Usuari, serà redireccionat, automàticament pel sistema a les plataformes de pagament online (TPV) de les entitats bancàries corresponents.
 5. Confirmació de la Compra: CLUB ESPORTIU EUROPA, remetrà al Client en el moment de la realització efectiva del pagament de la compra per part del Client, un correu electrònic de confirmació de la comanda, posteriorment un de quan s’ha processat, està llest per al seu enviament.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMES DE PAGAMENT.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Tots els productes i/o serveis oferts en el Lloc Web porten associat el preu final del producte, així com, si s’escau, els possibles descomptes que fossin d’aplicació a aquesta compra.

Els preus mostrats al Lloc Web són d’aplicació exclusivament als Productes oferts a través d’aquest Canal i durant el temps que romanguin publicats.

Els preus dels Productes es mostren sempre en euros i Amb IVA, així com qualsevol altre impost que fora d’aplicació, sent els vigents i legalment aplicables en aquell moment.

CLUB ESPORTIU EUROPA es reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. No obstant això, en qualsevol cas, s’aplicaran les tarifes en vigor indicades en el Lloc Web en el moment de la realització la comanda corresponent.

FORMES DE PAGAMENT.

Per procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin en la fase 3 del procés de contractació electrònica, anteriorment descrit.

Tots els mitjans de pagament disposats per part de CLUB ESPORTIU EUROPA, es troben subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores del mitjà de pagament (emissors de targeta i/o emissors de comptes de pagament), però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment d i compra iniciat, quedant automàticament cancel·lada la comanda, i entenent-se no realitzada la compravenda del Producte o Productes sol·licitats.

El càrrec del preu dels Productes, dels costos del servei d’enviament ?en el seu cas-, així com de quins utilitzin impostos que resultin d’aplicació, únicament serà realitzat en el moment de formalitzar la comanda. Les despeses d’enviament estan No Incloses per a tot el territori mundial.

Per dur a terme el pagament electrònic, CLUB ESPORTIU EUROPA tiene instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic proveïda per part d’entitats bancàries habilitades per a ells. Totes les dades proporcionades a CLUB ESPORTIU EUROPA a aquests efectes, són degudament xifrades per garantir la màxima seguretat i confidencialitat dels mateixos, allotjant-se en un servidor segur certificat segons el protocol “Secure Socket Layer” (SSL).

CONDICIONS D’ ENVIAMENT DELS PRODUCTES

Els Productes la compra dels quals hagi estat realitzada a través del Lloc Web de CLUB ESPORTIU EUROPA seran enviats a l’adreça postal que s’indiqui en el formulari de comanda, no podent la mateixa correspondre a un apartat de correus o llocs públics, com ara la via pública, places, estacions, aeroports o altres similars.

LLIURAMENT A DOMICILI

En cas de sol·licitud de lliurament de la comanda a domicili, el lliurament es realitzarà, en general, en un termini d’entre deu i quinze dies laborables a partir de la confirmació de la comanda, a l’adreça postal que s’hagi inclòs en les dades del pitjor, llevat de causa de força major. L’ albarà de lliurament serà remès juntament amb el Producte o Productes així com la factura.

PRODUCTE

La comanda serà lliurada al domicili designat per l’ usuari en el moment de realitzar la compra.

L’ àmbit de lliurament és en les zones següents: mundial

SERVEIS

La prestació del servei es realitzarà de la següent manera: pel servei de Correus.

DRET DE DESISTIMENT DE LES COMANDES

L’Usuari té reconegut del dret de desistiment de la compra efectuada a través del Lloc Web, i per tant, si no queda satisfet, podrà retornar el Producte en un termini màxim catorze (14) dies naturals des que hagi adquirit la possessió del producte/s o des de la formalització del contracte en el cas de prestacions de servei.

El dret de desistiment es podrà exercir a través dels següents canals:

 1. a. A través del Servei Postvenda de l’establiment de la Xarxa de Distribució de CLUB ESPORTIU EUROPA més proper, sempre aportando el Comprovant de Compra.
 2. A través del Lloc Web, omplint el formulari web adjunt a la sol·licitud de devolució.
 3. Contactant amb el Servei d’ Atenció al Client, on s’ indicaran els passos a seguir.

La devolució inclourà l’ import de la compra i si haguessin existit, els costos de lliurament. La devolució es realitzarà en el mateix mitjà de pagament amb el qual el Producte va ser adquirit, descomptant-se els costos de devolució que aniran a càrrec del client.

El Client haurà de retornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment.

La devolució de l’ import corresponent al desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectivament i inequívocament la decisió de desistiment del contracte i sempre que s’ hagin rebut prèviament els béns o productes objecte de desistiment, en cas contrari, podrà retenir-se el desemborsament fins a la recepció dels esmentats béns o fins que el Client acrediti la devolució dels béns.

Queden exclosos del dret de desistiment:

 1. La prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat.
 2. El subministrament de béns o prestacions de serveis confeccionats conforme a les especificacions del Client o clarament personalitzats.
 3. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’ higiene i que hagin estat des precintats després del lliurament.
 4. El subministrament d’ enregistraments sonors o de vídeos precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat des precintats por el Client després del lliurament.
 5. El subministrament de contingut digital (que no es presti en un suport material) quan l’execució ja hagi començat. El Client coneix expressament que un cop començada la descàrrega digital perdrà el dret de desistir.
 6. Qualsevol altre bé o servei emparat en l’ art. 103 del RDL 1/2007, de 16 de novembre.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’ una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament. En tot cas, als efectes de fer ús del dret de desistiment, cal que els Productes siguin retornats en els seus embalatges originals juntament amb la factura, en el cas que es retornin sin dits embalatges originals o amb desperfectes l’ import que s’ abonarà al Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que correspongui. Abans de retornar el Producte, el Client s’ha d’assegurar que aquest s’enquadren degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

GARANTIA

Quan el Producte o Productes adquirits presentin una falta de conformitat per no correspondre’ s amb les característiques ofertes, presentin defectes que impedeixin la seva normal utilització d’ acord amb la seva naturalesa, o no oferir les prestacions descrites per al mateix, el Client tindrà dret al sanejament del bé adquirit en un termini de 14 dies a partir de la compra i en les condicions i amb  els mitjans de prova regulats en el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, sens perjudici de les facultats del Punt de Venda de comprovar la veracitat dels defectes, el seu origen i el moment de la seva aparició. En cas de venda on line, el client haurà d’ enviar un correu adjuntant una fotografia del producte.

SERVEI D’ ATENCIÓ AL CLIENT I POST VENDA

Qualsevol consulta, suggeriment, queixa o reclamació relativa a la venda online dels Productes, pot fer ia través del nostre Servei d’Atenció al Client:

Persona de Contacte: Atenció al client

E-mail: botiga@ceeuropa.cat

Telf.: 932102551

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà almacenat per CLUB ESPORTIU EUROPA, en la seva qualitat de responsable i gestor del Lloc Web, així com encarregat de tractament de les dades de la comanda per compte del Punt de Venda, que a tots els efectes serà el Responsable del Fitxer amb les dades personalsdels Clients que efectivament hagin realitzat la compravenda.

Les dades recaptades seran posades a disposició, de l’empresa de transport i logística encarregada de fer el lliurament de l’article adquirit a través de la pàgina web https://www.botiga.ceeuropa.cat, així com de qualsevol altre operador que intervingui en el procés de compra, i/o lliurament, als efectes del compliment del contracte o contractes amb el client i les relacions derivades dels mateixos. En tot cas, abans de comunicar-se a capeixe tipus de dades personals del Client, aquest haurà d’acceptar-ho de forma expressa prèviament.

De la mateixa manera, i llevat que el Client hagi mostrat la seva oposició expressa, l’usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals per remetre informació d’interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis de CLUB ESPORTIU EUROPA a través de qualsevol mitjà, incloent correu, correu electrònic, SMS o semblant. Per donar-se de baixa del servei d’enviaments de comunicacions publicitàries pot fer-ho a través de https://www.botiga.ceeuropa.cat o sol·licitar-ho segons el que disposa la Política de Privacitat de CLUB ESPORTIU EUROPA.

Així mateix, l’usuari pot adreçar-se, per exercir els teus drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a CLUB ESPORTIU EUROPA amb G08669277 i amb domicili al c/ Pau Alsina, 140, 08024, Barcelona, o mitjançant correu electrònic adreçat a administracio@ceeuropa.cat  adjuntant fotocòpia del seu DNI en ambdós casos. El tractament de les dades personals per part dels CLUB ESPORTIU EUROPA, els Punts de Venda, així com qualsevol altra informació sol·licitada per a l’accés i ús del Lloc Web, es regirà pel que disposa la Política de Privacitat del lloc Web https://www.botiga.ceeuropa.cat

GENERALITATS

Les presents condicions han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, CLUB ESPORTIU EUROPA posa a la seva disposició les presents Condicions Generals, de manera que poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal d’ informació prèvia.

CLUB ESPORTIU EUROPA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web, les funcionalitats de la mateixa i/o dels continguts que s’incorporen. Reconeixes i acceptes expressament que en qualsevol moment CLUB ESPORTIU EUROPA pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar l’accés i/o ús del Lloc Web, sense que CLUB ESPORTIU EUROPA sigui responsable per això.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’ aquestes Condicions Generals fossin considerades nul·les o inaplicables, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions. En aquest cas, la clàusula o clàusules afectades seran substituïdes per una altra o altres que tinguin els efectes més semblants als de les substituïdes.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les parts acorden expressament que el presente contracte es regirà i serà interpretat, en tots els seus termes i condicions, conforme a la vigent legislació espanyola.

Les parts se sotmeten expressament, per a qualssevol qüestions o divergències que es poden suscitar per raó de la interprèdia, compliment i execució d’aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals corresponents al domicili del comprador o als del lloc de compliment de l’obligació contractual.

Per presentar reclamacions en el  ús dels nostres serveis, pot adreçar-se per correu a l’adreça electrònica o física indicada a l’apartat ? Identificació?, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Darrera actualització: Dimecres 22 de Febrero del 2023